KVKK Vazgeçilmezi : IBM OPTIM

IBM Optim ile veri arşivlemede kullanılacak bir Archive Request oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir.

1- DB Alias: DB Alias Optim için bağlantı bilgilerini temsil etmektedir. Hangi DB ye hangi kullanıcı ve şifre ile bağlandığınızı DB Alias oluşturarak Optim e bildirirsiniz.

Bunun için Optim Configuration’ı açıp Tasks sekmesinden Create/Update DB Alias butonunu tıklamak yeterli. Açılacak olan pencerelerde herhangi bir veritabanı istemcisine bağlantı yapar gibi tanımlamaları gerçekleştirebilirsiniz.

2- Relationship: Veri tabanında bulunan tabloların PK -FK ilişkisi mevcutsa Optim bunları otomatik olarak görmektedir , mevcut olmadığı takdirde bu ilişkiler Optim arayüzü üzerinden oluşturulabilir. Oluşturulan bir “relationship” db seviyesinde yaratılmadan sadece Optim içinde bulundurulur. Relationship’ ler “Parent Table” ve “Child Table”lar seçilerek bu tabloların hangi keyler üzerinden ilişkilendirildiği kayıt edilir.

Optim arayüzünü açıp File > New > Relationship diyerek yeni bir ilişki tanımlayabiliriz

3- Access Definition: Access definition Optim’in hangi tablolara ve ne şekilde bir ilişki ile erişeceği tanımlarıdır. Bu ilişkiler hiyerarşik bir yapıda bulunmaktadır. Start table seçilerek adımlara başlanır ve tanımlı relationshiplere göre child’lara doğru ilerleme yapılır.

4- Archive Request: Access definition oluşturduktan sonra geriye kalan adım bu tanımlara göre ilgili tabloları silecek bir job oluşturmak , bu job bir Archive Request olacak.

File > New > Archive diyerek yeni bir Archive Request oluşturabiliriz.

Archive Request oluştururken dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar ;

 • Description: AR nin neden oluşturulduğunu hatırlamanıza yardımcı olabilecek bir tanımlama için kullanılır.
 • Archive File: Arşiv olarak oluşturulacak olan dosyanın konumu ve ismi belirtilir. Arşiv File dosya uzantısı *.AF dir
 • Archive Index File: Optim in kendisi için arşive göre oluşturduğu index file’dır. Uzantısı *.AFX dir
 • Access Definition Options: 3. adımda oluşturduğumuz Access definition burada Named radio button u altında bulunur. Eğer kayıt edilmiş bir access definition yok ise bu job özelinde “local” bir access definition oluşturulabilinir.
 • Process options :
  • Row Limit : Tüm veriyi arşivlemek yerine sadece belli bir sayıda verinin arşivlenmesi için sınır belirlemekte kullanılır.
  • Database Connections : Veritabanında kaç paralel sorgu çalışacağına dair limit verilmesi için kullanılır.
  • Defer Delete After Archive: Bu checkbox default olarak tik atılmış halde gelir. Silme işleminin arşivlemeden daha sonra başka bir job içerisinde yapılacağını belirtir. Bu tik i kaldırırsak ek olarak “Notify” tabının yanında “Delete” tabı açılacaktır.

Defer Delete After Archive’daki tiki kaldırdığımız zaman açılan Delete Tab’ı aşağıdaki şekildedir.

Buradaki önemli husus RowID ye göre silme işlemini gerçekleştirmektir. Bu şekilde çok daha hızlı bir veri silme işlemi gerçekleştirilebilir.

Bütün bu ayarlamaları yaptıktan sonra Archive Request’imiz hazır olacaktır.Koşan adam-Run tuşu ile çalıştırabiliriz.

Daha detaylı bilgi için ;

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSMLNW_11.3.0/com.ibm.nex.optimd.dg.doc/topics/oparcuse-t-create_an_archive_request.html

IBM Optim ile başka neler yapabilirsiniz ?

https://www.slideshare.net/lucascibm/ibmoptimtechicaloverview01282009

Finding a table in ODI logs

ODI is the one of the most common ETL tool , especially in Turkey. It is very user friendly , easy to learn , tons of docs at web and there are many other advantages.

Some times when we make a technical analysis about our ETL processes. And we need to find an ODI scenario that includes our table as a source or as a target. We can check our scenarios manually but when it is Oracle , there are always easier ways.

We can use this script for find which scenario log has our tables name in it.

SELECT sess_beg, sess_name 
FROM snp_session 
where 1=1
--AND to_char(sess_beg,'YYYYMMDD')='20191101'
 AND sess_beg >TRUNC(SYSDATE-2)
 AND sess_no in (select distinct sess_no from SNP_SESS_TASK_LOG 
 where upper(def_txt) like '%<<YOUR_TABLE_NAME>>%') 
ORDER BY sess_beg ;

There is one little rule for using this script successfully , scenario must run at least one time. That is a must , because we are using the log that generated by ODI. So it must be generated.

You can download ODI demo VM that link below ;

https://www.oracle.com/middleware/technologies/data-integrator/odi-demo-downloads.html

Stored Procedure: Add Partition

Partitioning ?

In DataWarehouses and OLTP systems we use partitions for keeping data separately. In this way when we run a query database engine doesn’t need to scan all the table , it just accesses the partition that needs.

Oracle defines its partitioning like this ;

Partitioning is powerful functionality that allows tables, indexes, and index-organized tables to be subdivided into smaller pieces, enabling these database objects to be managed and accessed at a finer level of granularity. Oracle provides a comprehensive range of partitioning schemes to address every business requirement. Moreover, since it is entirely transparent in SQL statements, partitioning can be used with any application, from packaged OLTP applications to data warehouses.

Sometimes we need create new partitions for loading data to a table. When we do this we use this stored procedure ;

CREATE PROCEDURE sp_add_partition 
(p_table_owner varchar2,p_table_name varchar2,p_start_date number, p_end_date number,p_partition_name VARCHAR2 default NULL) 
 IS
 
  v_high_value number;
  v_YEAR_MONTH varchar2(6);
  v_table_name varchar(100);
	--
  CURSOR c1
  IS  
	select 
   DISTINCT to_char(DAY_ID,'YYYYMM')     YEAR_MONTH ,
   to_number(to_char(DAY_ID,'YYYYMM') ||'99') high_value
 from  DIM_CALENDAR_DATES 
		where to_number ( to_char(DAY_ID ,'YYYYMMDD' ))  between p_start_date and p_end_date
		order by 1;
 BEGIN
 --
  OPEN c1;
   LOOP
    FETCH c1 INTO v_YEAR_MONTH , v_high_value;
    EXIT WHEN c1%NOTFOUND;
     --
     execute immediate ' select max(Table_Name) from dba_tables 
               where owner = UPPER('''||p_table_owner||''') 
               and table_name = UPPER('''||p_table_name||''')' into v_table_name;
     BEGIN
      execute immediate 
        'ALTER TABLE '||p_table_owner||'.'||v_table_name||'
        ADD PARTITION '||nvl(p_partition_name,v_table_name)||'_'||v_YEAR_MONTH||' 
        VALUES LESS THAN ('||v_high_value||')
        STORAGE  (
        INITIAL     64K
        NEXT       50M
        MAXSIZE     UNLIMITED
        MINEXTENTS    1
        MAXEXTENTS    UNLIMITED
        BUFFER_POOL   DEFAULT
        )
        NOLOGGING';
      --
     
     END;
   END LOOP;
  --
  CLOSE c1;
 --
 END ;
 
 

For get more information about partitioning you can check links below.

https://www.oracle.com/database/technologies/partitioning.html

https://www.oracle.com/technetwork/database/options/partitioning/partitioning-wp-12c-1896137.pdf

Table Size with Query on Oracle

Sometimes you have lots of data but not enough space at your storage. And you need to check your tables sizes and tables spaces etc. I think it is easier use queries than use clients utilities.

We can use system tables for control size, parallelism degree , compression level and more. I use this two scripts for check things up.

First one the size ;

select 
 us.segment_name,
 us.TABLESPACE_NAME, 
 sum(us.bytes)/1024/1024/1024 GB ,
 sum(us.bytes)/1024/1024 MB 
from user_segments us
where us.segment_type='TABLE' 
 and us.segment_name LIKE '%YOUR_TABLE_NAME%' 
group by 
 us.segment_name , 
 us.TABLESPACE_NAME;

The second one compress ,parallelism degrees and etc. ;

SELECT 
 ut.table_name ,
 ut.tablespace_name , 
 ut.logging, 
 ut.num_rows,
 ut.degree , 
 ut.instances , 
 ut.last_analyzed ,
 ut.partitioned  
FROM user_tables ut 

But generally I use them both as below ;

SELECT 
 us.table_name ,
 us.TABLESPACE_NAME,
 us.gb_SIZE,
 us.mb_SIZE,
 ut.logging, 
 ut.num_rows,
 ut.degree , 
 ut.instances , 
 ut.last_analyzed ,
 ut.partitioned  ,
 ut.compression 
FROM 
( select 
 us.segment_name table_name ,
 us.TABLESPACE_NAME, 
 sum(us.bytes)/1024/1024/1024 GB_SIZE ,
 sum(us.bytes)/1024/1024 MB_SIZE 
from user_segments us
where us.segment_type='TABLE' 
 and us.segment_name LIKE '%Z$%' 
 AND TABLESPACE_NAME ='SATA'
group by 
 us.segment_name , 
 us.TABLESPACE_NAME ) us 
 INNER JOIN 
 (SELECT 
 ut.table_name ,
 ut.tablespace_name , 
 ut.logging, 
 ut.num_rows,
 ut.degree , 
 ut.instances , 
 ut.last_analyzed ,
 ut.partitioned  ,
 ut.compression 
FROM user_tables ut  ) ut 
ON us.table_name = ut.table_name 
AND us.TABLESPACE_NAME = ut.TABLESPACE_NAME 
ORDER BY MB_SIZE DESC

I will be glad if it helps ,

Have a nice day